Ile można dorobić do emerytury?

 

Czy w ogóle możemy dorabiać do emerytury? Owszem, można. Ale zanim zaczniesz dorabiać, warto dowiedzieć się czy będzie to zgodne z prawem i czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odbierze nam emerytury lub renty. Osoby, które ukończyły 60. (w przypadku kobiet) i 65. (w przypadku mężczyzn) rok życia mogą dorabiać bez ograniczeń. Podobnie rzecz się ma z emerytami i rencistami, którzy pobierają honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. Następnie takie prawo przysługuje rencistom, którzy pobierają rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, jeśli niezdolność do pracy jest efektem służby wojskowej.

Z ograniczeniami liczyć muszą się osoby, które są uprawnione do emerytury lub renty, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego. W tym przypadku, jeśli w roku kalendarzowym podejmiemy pracę musimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy wypełnić druk Rw-73. Na podstawie oświadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza, zmniejsza lub wypłaca w pełnej wysokości emeryturę bądź rentę.

Słowem: jeśli otrzymujemy jako emeryci lub renciści przychody z miejsc objętych ubezpieczeniami społecznymi zmniejszeniu lub zawieszeniu może ulec wypłacanie emerytury dla osób poniżej wieku emerytalnego, oraz renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinna, wojskowa jeśli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową). Na zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania owych świadczeń ma też wypływ rodzaj zarobku. Jest jednak kilka rodzajów dochodów, które nie będą miały wpływu na wysokość wypłacanej nam emerytury. Są to między innymi darowizny, zapomogi, praca z umową o dzieło, prawa autorskie i patentowe oraz wynajem lub dzierżawa o ile przedmiot ten nie stanowi działalności gospodarczej.

To, ile możemy dorobić na emeryturze, zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Jest ono ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego raz na kwartał. Progi, po przekroczeniu których Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłacanie świadczeń to kolejno 70% i 130%. Zatem, jeśli nasz dochód dodatkowy nie przekracza 70% średniej krajowej, renta i emerytura nie może zostać nam zabrana ani zmniejszona.

Warto także pamiętać, że jako pracujący emeryt możemy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie naszego świadczenia przez doliczenie okresu pracy po przejściu na emeryturę. Jeśli okres zatrudnienia jest poparty przez pracodawcę Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości świadczenia. Wniosek musimy złożyć dopiero po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Warto jednak wiedzieć, że ZUS nie podwyższy świadczenia osobom, które osiągnęły już wiek emerytalny. Ta sytuacja dotyczy tylko osób, które mają prawo do pobierania emerytury, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Warto jednak też pamiętać, że wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy sami. Jeśli tego nie dopilnujemy nasza emerytura nie zostanie podwyższona.