Emerytura po małżonku

 

W Polsce emerytury otrzymywane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie należą do szczególnie wysokich. Zazwyczaj kobiety otrzymują mniejsze pieniądze, co bezpośrednio wynika z krótszego czasu ich pracy oraz niższych wypłat. Co jeśli po przejściu na emeryturę nasz małżonek umrze? Czy będziemy musiały klepać przysłowiową biedę, czy uda nam się otrzymać jego wyższą emeryturę?

Warto dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę jeśli będziemy chciały ubiegać się o  emeryturę po zmarłym małżonku. Emerytura po małżonku, czasem określana jako renta rodzinna, jest możliwa do otrzymania w przypadku śmierci męża lub żony, o ile spełniony został jeden z trzech podstawowych warunków. Warunki te dotyczą wieku żyjącego ubiegającego się o świadczenie współmałżonka, jego niezdolności do pracy lub wychowaniu przez niego małoletnich lub uczących się dzieci.

Ustawa dotycząca emerytur dość szczegółowo traktuje na temat uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Przeczytać w niej możemy jeszcze ogólnie, że prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie ma również wdowiec. Dotyczą go takie same zasady jak wdowę. Pierwszym kryterium według którego przyznawana jest renta rodzina jest wiek. Wdowa w chwili śmierci męża musi mieć ukończone 50 lat. Jeśli wdowa w chwili śmierci męża nie miała 50 lat, to aby dostać rentę rodzinną musi ona albo być niezdolna do pracy, albo wychowywać dzieci zmarłego. Oczywiście ustawa traktuje też o tym, że jeśli wdowa nie spełnia jednego pozostałych dwóch warunków, ale w przeciągu 5 lat od śmierci męża ukończy magiczny wiek 50 lat, może ona ubiegać się wtedy o rentę.

Kolejną rzeczą, na którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, jest udowodnienie częściowej lub pełnej niezdolności do pracy. Jeśli wdowa nie ma dzieci, i nie ma ukończonych 50 lat, to mając częściową lub pełną niezdolność do pracy może ubiegać się o rentę po zmarłym. Jeśli wdowa nie spełnia obu warunków, istnieje jeszcze trzecia możliwość. Jeśli  pod jej opieką i wychowaniem znajdują się małoletnie dzieci, lub jej dzieci się uczą, przysługuje jej renta rodzinna. Sytuacja ta dotyczy także wychowania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu.

Dziecko małoletnie, to znaczy takie które nie osiągnęło 16 lat, lub dziecko które kształci się w szkole 18 roku życia, lub studiuje do osiągnięcia 26 roku życia również ma prawo do renty po zmarłym rodzicu. Wdowa ma także prawo do otrzymania renty rodzinnej, lub wyższej emerytury po zmarłym mężu, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej (na przykład jeśli jej dziecko jest niepełnosprawne lub chore). Wdowie przysługuje także prawo do rocznej renty rodzinnej. Prawo to może wykorzystać dopiero, jeśli nie spełnia powyższych kryteriów, ale znalazła się po śmierci męża w trudnej sytuacji materialnej, bez środków do życia.

W przypadku dziedziczenia emerytury sprawa wygląda mniej skomplikowanie. Jeśli oboje małżonkowie byli już na emeryturze i zmarł jeden z nich, emerytura jest wyrównywana. Załóżmy, że jeśli mąż pobierał emeryturę w wysokości 1500 zł, a żona w wysokości 900 zł, po śmierci męża, żona otrzyma wyrównanie emerytury w postaci 1500 zł. Jeśli w momencie śmierci męża, żona spełniała wymogi dotyczące renty rodzinnej, otrzyma ona rentę rodzinną, która wynosi 70-85% wartości emerytury jej zmarłego męża. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego typu świadczeń po śmierci współmałżonka warto udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.